Samenvatting “O zoon” van al-Ghazali

Samenvatting Ayyuha’l-Walad van imam al-Ghazālī

geschreven door sidi Harun Verstaen

 

                                                    Bismillāhi’r-Raḥmāni’r-Raḥīm

 

Het boekje Ayyuha’l-Walad (‘O zoon’ in het Nederlands)[1] van imam al-Ghazālī (d. 505 AH) bevat tijdloze adviezen. Het kan in vijf punten worden samengevat:[2]

1.) De bron van alle advies is de Openbaring: de Qur’an en de Profetische tradities. Twee punten die hierbij van belang zijn:

– deze twee bronnen dienen te worden gecontextualiseerd

– de oplossingen in deze twee bronnen dienen door individuen te worden gecodificeerd, dan wel vastgelegd, en verduidelijkt voor onze tijd

2.) De rectificatie / correctie / verbetering van (de toestand van) het hart. Drie punten zijn hierbij van belang:

– (het vermogen om) advies (te) accepteren: dit is moeilijk voor het ego

– accepteren dat men gebreken heeft

– advies vragen

3.) De uitmuntendheid van kennis is gelegen in het handelen ernaar. Dit houdt in dat kennis alleen even goed is als de handeling ernaar aangezien de handeling eruit voortvloeit. Kennis dient nuttig te zijn. Kennis zonder daden is krankzinnigheid en daden zonder kennis is ijdelheid. Kennis en daden zonder naleving van de Wet is dwaling.

4.) Reflecteer over jouw karakter en rectificeer jouw karakter.

5.) Acht adviezen: laat vier zaken en doe vier zaken.

Laat de volgende vier zaken:

– discussie

– word beter geen prediker (of vermaner) vanwege de gevaren die daarmee samenhangen

– wens geen (emotionele) reacties van mensen

– blijf weg van bijeenkomsten van heersers / leiders -en neem niets aan van hun geschenken- en degenen die de dunyā willen

Doe de volgende vier zaken:

– reflecteer over jouw relatie met Allah en vergelijk deze met de relatie die jij hebt met iemand die onder jouw gezag valt

– behandel anderen zoals jij zelf behandeld wenst te worden

– bestudeer datgene wat jij nodig hebt (wat jouw hart verbetert en jouw ziel zuivert) en waarover jij zult worden ondervraagd, niet datgene wat in de mode is of irrelevant is voor jou

– ben gebalanceerd waar het op geld  / welvaart aankomt: verzamel niet meer dan nodig is voor een jaar

Meer weten? Koop dan het boekje bij ’t Kennishuys:

https://kennishuys.com/product/o-zoon-al-ghazali/

 

[1] Uitgegeven door ’t Kennishuys (Den Haag, 2018) en vertaald door ustādh Abdelmalik Simon.

[2] Deze samenvatting is gebaseerd op de les van imam Ashraf Dabous uit Londen.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Biografie imam Dardir

Imam Ahmad ad-Dardir: een korte introductie*
Vertaald door: Harun ar-Rashid, Rabi’ al-Awwal 1433

Zijn leven

Zijn volledige naam is shaykh Ahmad ibn Ahmad ibn Abi Hamid al-‘Adawi al-Maliki, al-Azhari, al-Khalwati, Ahmad ad-Dardir. Hij werd geboren in het dorp van Banu ‘Adi, zogenoemd naar de Banu ‘Adi stam, afstammelingen van de Quraysh, die zich in dat specifieke dorp vestigden.

Zijn nobele afstamming gaat terug tot de tweede Kalief van de islam, Amir al-Mu’minin, ‘Umar ibn al-Khattab (moge Allah tevreden met hem zijn). Hij werd ad-Dardir genoemd omdat toen de Arabieren in het dorp van Banu ‘Adi arriveerden er een nobele, gerespecteerde en vrome man was die bekend stond als ad-Dardir. Vanwege hem werd imam Ahmad de bijnaam ad-Dardir gegeven.

Hij werd geboren in 1127 A.H. en was een hafizh en qari van de Koran. Hij hield van het zoeken naar kennis en hij was één van de meest vooraanstaande studenten van al-Azhar. Hij studeerde met de meest eminente en uitblinkende geleerden op de prestigieuze universiteit. Hij bestudeerde de hadith-wetenschap met de voorname shaykh Muhammad al-Dafrawi en niet te vergeten met de grote shaykh Ahmad al-Sabbagh.

Hij werd een meester in de wetenschap van fiqh onder toeziend oog van shaykh ‘Ali al-Sa’idi al-Ghadawi. Hij verbleef voortdurend in het gezelschap van zijn leraar totdat zijn prominentie en meesterschap (in fiqh) duidelijk werden.

Daarna besloot hij het pad van spiritualiteit te betreden en dompelde hij zichzelf onder in de wetenschappen van de ziel. Hij nam het pad met shaykh Shams al-Din al-Hifny en klom op in de Khalwati Sufi orde. Hij verkreeg uiteindelijk ijazah van shaykh Shams-al-Din in dhikr en de Khalwati Sufi orde, totdat hij één van de meest gedistingeerde spirituele leiders van de orde werd.

Enkele van zijn bekende studenten zijn:

– Shaykh Shams al-Din Abu ‘Abdullah Muhammad ibn Ahmad ‘Arafat al-Dasuqi
– Abu al-Khayrat Mustafa al-‘Uqbawy, die bekend staat om het afronden van het uitstekende commentaar op “Aqrab al-Masalik”.
– Abu ‘Abbas Ahmad al-Sawi
– Abu Falah Salih ibn Muhammad ibn Salih al-Siba’i
– Abu Rabi’ Sulayman ibn Muhammad al-Fayumi

Enkele van imam Ahmad ad-Dardir’s werken:

1. Sharh Mukhtasar al-Khalil
2. Aqrab al-Masalik, in de Maliki madhhab
3. Sharh al-Saghir Mukhtasar al-Khalil
4. Nazhm al-Kharidah al-Saniyyah ‘ala Aqidat al-Sunniyyah
5. Tuhfat al-Ikhwan fi adab ‘Ahl al ‘Irfan fi’ Tasawwuf
6. Sharh ‘ala Wird al-Adhkar (geschreven door Karim al-Din al-Khalwati)

Imam Ahmad’s Eigenschappen

Imam Ahmad bracht zijn tijd door met bestudering van de intellectuele en traditionele wetenschappen. Hij kreeg de bijnaam “Shaykh van de Moslims” en de “Zegening van Allah’s Schepping”. Hij was een Sufi met een zuiver hart en een man van ascetisme, een Sunni en een verdediger van de waarheid. Hij stond bekend als een bewaker van moslims tegen zonden en immoraliteit en werd niet geïntimideerd door mannen van wereldse rang en eer. Hij was een meester in de spirituele disciplines en man van vriendelijk en innemend gedrag.

Toen zijn leraar, shaykh ‘Ali, overleed, werd imam ad-Dardir benoemd als de leider van de Maliki geleerden. Hij was de shaykh van Egypte in wereldse en spirituele zaken. Hij droeg op tot het goede en berispte het kwade en was als een herder onder zijn mensen. Hij was altijd begaan met de promotie van het goede aan de mensen om hem heen en streefde er altijd naar het goede te doen en om de mensheid te leiden.

Veel wonderen manifesteerden zich door middel van zijn gezegende handen en vanwege die reden werd hij “de Vader der Zegeningen” genoemd. Van veel van deze wonderen werd getuigd in talloze historische bronnen.
Het was bekend dat hij tot de mensen van goddelijke aanvaarding behoorde. Vanwege zijn gewetensvolle benadering inzake halal voedsel, werd er gezegd dat wanneer hij zijn handen ophief en smeekte, Allah hem antwoordde. Hij at nooit voedsel waarover twijfel was inzake de vraag of dit toegestaan was. Hij verzekerde zich altijd van de bron van zijn voedsel en alles dat hij consumeerde, om er zeker van te zijn dat hij alleen datgene at wat Allah wettelijke toegestaan achtte.

Er wordt ook vermeld dat toen de Ottomaanse gouverneur de mensen had gedwongen tot (slaven)arbeid en de poorten van zijn kasteel sloot, imam Ahmad het kasteel naderde met de mensen en (staande) bad voor de veiligheid van de mensen. Toen hij zijn handen ophief naar de hemel, vielen de sloten onmiddellijk van de poorten af en gingen de mensen het kasteel binnen. Zij gingen door totdat zij de schatkist van de gouverneur bereikten. En iedere keer dat de mensen een slot tegenkwamen, hief de imam slechts zijn handen op en vielen de sloten op de grond.

Het overlijden van de imam

Hij keerde terug tot zijn Heer op de 6e van Rabi’ al-Awwal in het jaar 1201 (A.H.), hetgeen overeenkwam met 27 december 1786. Heel al-Azhar bad zijn begrafenisgebed en hij werd begraven naast de tombe van shaykh Yahya ibn Uqb. Zijn rustplaats is nu bekend als Masjid ‘Amir. Moge Allah zijn oneindige genade uitstorten over hem en hem eren met een hoge rang in het Paradijs.

* Vertaald vanuit het Engels en gebaseerd op de door shaykh Faraz Rabbani (www.seekersguidance.com) biografie van imam ad-Dardir in het kader van zijn lessen over de tekst Kharidah al-Bahiyyah.

Leave a comment

Filed under Scholars, Uncategorized

Nederlandstalige biografie van Ibn Hazm

Lees hier een Nederlandstalige biografie van Ibn Hazm:

Ibn Hazm – Nederlands

Leave a comment

Filed under Famous persons, Scholars

50 punten van ‘aqidah van imam al-Bajuri

Mijn laatste artikel over 50 punten van ‘aqidah gebaseerd op de Risalah fi ‘Ilm al-Tawhid van imam al-Bajuri rahimahullah:

https://alhusayn.nl/50-%ca%bfaqidahpunten-risalah-imam-al-bajuri/

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Risalah fi ‘Ilm al-Tawhid li al-Bajuri

This small text is available online: http://www.aslein.net/showthread.php?t=930

Audio: http://matne.com/index.php/component/muscol/H/6-/77-/364-.html

There are two English translations:

1. http://booklaunch.io/ghazaliinstitute/bajuri

2. http://alihya.org.uk/blog/-imam-bajuris-risala-on-tawhid-pdf/

Also a Dutch translation: https://alhusayn.nl/product/badjuriyy/

 

 

Leave a comment

Filed under Uncategorized

My latest translation

I translated al-Risalah al-Jami’ah by sh. Ahmad b. Zayn al-Habashi to Dutch and it is available from this publisher:

https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=8352

De Alomvattende Boodschap - Handboek inzake de islamitische geloofsleer, jurisprudentie en zielszuivering-bericht

 

 

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Arabic manuscripts of the Risalah al-Jami’ah by sh. Ahmad b. Zayn al-Habashi

Pleas find here three links to the original Arabic manuscripts of the well known text al-Risalah al-Jami’ah of shaykhAhmad b. Zayn al-Habashi rahimahullah as preserved in a Saudi library (ksa.edu.sa).

1.) Maktabah Jami’ah Malik Sa’ud / King Saud University in Riyadh

http://www.alukah.net/library/0/104176/

2.) Maktabah Jami’ah Malik Sa’ud / King Saud University in Riyadh

https://al-mostafa.info/data/arabic/depot/gap.php?file=m011271.pdf

3.) Maktabah Jami’ah Malik Sa’ud / King Saud University in Riyadh

https://al-mostafa.info/data/arabic/depot/gap.php?file=m010294.pdf

I had wanted to add some pages of these in a forthcoming Dutch translation but apparently the resolution is too low sadly enough.

 

 

Leave a comment

Filed under Books / library, Fiqh, Ihsan, Imam al-Haddad, Scholars, Texts, Uncategorized