Sarf curriculum

A good curriculum to follow for those who want to master the science of sarf:

  1. al-Amthilah al-Mukhtalifah (author unknown); sh. ‘Ali Hani teaches this text in 2 sessions on YouTube; here: https://www.youtube.com/watch?v=VjUb8btvocM&t=255s

2. Bina al-Af’al (author unknown): taught by al-Qalam Institute in English/Arabic

Here: https://www.youtube.com/channel/UC4lkSSykAm8iervJg43qozg

3. al-Sarf al-Saghir, author: sh. al-‘Uyuni; here:

This text is a perfect transfer from Bina al-Af’al to Tasrif al-‘Izzi.

4. Tasrif al-‘Izzi by al-‘Izzi: taught by al-Qalam Institute in English/Arabic

5. Shadha al-‘Arf by al-Hamlawi, taught in English/Arabic by sh. Akram al-Nadwi at ASI and CIC

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Mabadi al-‘Asharah series with sh. Sayf al-‘Asri

Shaykh Sayf al-‘Asri has got a whole series on the 10 mabadi for several Islamic sciences (Madakhil ila al-‘ulum). Watch them here: https://www.youtube.com/watch?v=fAuOsLZKgB0&list=PLrFX79-Rmrfoo3lrnfXSyRKkKKtxVWwTz

Leave a comment

Filed under Uncategorized

The best books of hadith commentary

The best books of hadith commentary by shaykh Sharif Hatim al-‘Awni: a summary, compiled by sidi Harun Verstaen

This was taken from the sharh by shaykh Sharif Hatim al-ʿAwni hafiẓahullah on Nuzhat al-Naẓar, the explanation by Ibn Hajar of his own text Nukhbat al-Fikar.[1]

1. al-Tahdhib al-Athar wa Tafsil al-Thabit ʿan Rasulillah min al-Akhbar by Muhammad b. Jarir al-Tabari

2. Sharh Sahih al-Bukhari by Ibn Battal

3. al-Muntaqa Sharh al-Muwatta by Abu al-Walid al-Baji

4. al-Muʿlim bi Fawa’id Muslim by al-Mazari

5. ʿAriḍ al-Ahwadhi Sharh Jamiʿ al-Tirmidhi by Abu Bakr ibn al-ʿArabi al-Maliki

6. al-Qabas fi Sharh Muwatta Malik b. Anas by Abu Bakr ibn al-ʿArabi

7. Ikmal al-Muʿlim bi Fawa’id Muslim by al-Qadi ʿIyyaḍ

8. al-Shafi Sharh Musnad al-Shafiʿi by Majd al-Din ibn al-Athir

9. Sharh Musnad al-Shafiʿi by Abu al-Qasim ʿAbd al-Karim b. Muhammad al-Rafiʿi

10. al-Mufhim lima ashkala min Talkhis Kitab Muslim by Abu al-ʿAbbas al-Qurtubi

11. al-Ifsah ʿan Maʿani al-Sihah by al-Wazir ibn Hubayrah

12. al-Muyassar fi Sharh Masabih al-Sunnah by Fadlullah b. al-Hasan b. Husayn b. Yusuf al-Hanafi

13. al-Minhaj Sharh Sahih Muslim b. al-Hajjaj by al-Nawawi

14. Tuhfah al-Abrar Sharh Masabih al-Sunnah by al-Baydawi  

15. Ihkam al-Ahkam Sharh ʿUmdah al-Ahkam by Ibn Daqiq al-ʿId

16. Sharh al-Ilmam by Ibn Daqiq al-ʿId

17. al-Taʿyin fi Sharh al-Arbaʿin by Najm al-Din al-Tufi

18. al-Nafh al-Shadhi Sharh Jamiʿ al-Tirmidhi by Abu al-Fath ibn Sayyid al-Nas

19. al-ʿIlam bi Sunnatihi ʿalayhi al-salam (sharh Sunan Ibn Majah) by Mughultay b. Qilij

20. al-Kawakib al-Darari fi Sharh Sahih al-Bukhari by al-Kirmani

21. Jamiʿ ʿUlum al-Hikam by Ibn Rajab al-Hanbali

22. Fath al-Bari bi Sharh Sahih al-Bukhari by Ibn Rajab al-Hanbali

23. Tarh al-Tahtrib bi Sharh al-Taqrib by Wali al-Din Abi Zurʿah al-ʿIraqi

24. al-Kashif ʿan Haqa’iq al-Sunan by al-Tibi

25. Fath al-Bari bi Sharh Sahih al-Bukhari by Ibn Hajar

26. Nukhab al-Afkar fi Tanqih Mabani al-Akhbar fi Sharh Maʿani al-Athar by Badr al-Din al-ʿAyni

27. Fayḍ al-Qadir Sharh al-Jami al-Saghir by al-Munawi

28. al-Taʿliq al-Mumajjad ʿala Muwatta Muhammad by ʿAbd al-Hayy al-Lacknawi

29. al-Mukhtar min Kunuz al-Sunnah al-Nabawiyyah by Muhammad ʿAbdullah Diraz

30. al-Naẓar al-Fasih ʿinda Mada’iq al-Anẓar fi al-Jamiʿ al-Sahih by Muhammad Tahir ibn ʿAshur

31. Kashf al-Mughatta min al-Maʿani wa’l-Alfaẓ al-Waqiʿah fi al-Muwatta by Muhammad Tahir ibn ʿAshur


[1] Download here: http://www.dr-alawni.com/files/books/pdf/1529647082.pdf

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Bespreking van mijn boek “De tien beginselen inzake de drie wetenschappen”

img_20200215_093117Bismillah

Degenen die graag een volledige bespreking van het boek zouden willen horen alvorens het te kopen kunnen hier luisteren:

https://logamp.com/harun-mafhum/album/909?fbclid=IwAR04EIlNQ1nFM0S3wfKePSMmhIpicT4jbkAbLJdfA08X11ANKmT0AkALX6U

Moge het van nut zijn insha’Allah.

Koop het boek hier: https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=10339

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Nieuw boek / new book

Bismillah,

Mijn eerste boek is uit / my first book has been published, zie hier / see here:

img_20200130_132256

Het kan hier besteld worden / it can be ordered here:

https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=10339

1 Comment

Filed under Uncategorized

Samenvatting “O zoon” van al-Ghazali

Samenvatting Ayyuha’l-Walad van imam al-Ghazālī

geschreven door sidi Harun Verstaen

 

                                                    Bismillāhi’r-Raḥmāni’r-Raḥīm

 

Het boekje Ayyuha’l-Walad (‘O zoon’ in het Nederlands)[1] van imam al-Ghazālī (d. 505 AH) bevat tijdloze adviezen. Het kan in vijf punten worden samengevat:[2]

1.) De bron van alle advies is de Openbaring: de Qur’an en de Profetische tradities. Twee punten die hierbij van belang zijn:

– deze twee bronnen dienen te worden gecontextualiseerd

– de oplossingen in deze twee bronnen dienen door individuen te worden gecodificeerd, dan wel vastgelegd, en verduidelijkt voor onze tijd

2.) De rectificatie / correctie / verbetering van (de toestand van) het hart. Drie punten zijn hierbij van belang:

– (het vermogen om) advies (te) accepteren: dit is moeilijk voor het ego

– accepteren dat men gebreken heeft

– advies vragen

3.) De uitmuntendheid van kennis is gelegen in het handelen ernaar. Dit houdt in dat kennis alleen even goed is als de handeling ernaar aangezien de handeling eruit voortvloeit. Kennis dient nuttig te zijn. Kennis zonder daden is krankzinnigheid en daden zonder kennis is ijdelheid. Kennis en daden zonder naleving van de Wet is dwaling.

4.) Reflecteer over jouw karakter en rectificeer jouw karakter.

5.) Acht adviezen: laat vier zaken en doe vier zaken.

Laat de volgende vier zaken:

– discussie

– word beter geen prediker (of vermaner) vanwege de gevaren die daarmee samenhangen

– wens geen (emotionele) reacties van mensen

– blijf weg van bijeenkomsten van heersers / leiders -en neem niets aan van hun geschenken- en degenen die de dunyā willen

Doe de volgende vier zaken:

– reflecteer over jouw relatie met Allah en vergelijk deze met de relatie die jij hebt met iemand die onder jouw gezag valt

– behandel anderen zoals jij zelf behandeld wenst te worden

– bestudeer datgene wat jij nodig hebt (wat jouw hart verbetert en jouw ziel zuivert) en waarover jij zult worden ondervraagd, niet datgene wat in de mode is of irrelevant is voor jou

– ben gebalanceerd waar het op geld  / welvaart aankomt: verzamel niet meer dan nodig is voor een jaar

Meer weten? Koop dan het boekje bij ’t Kennishuys:

https://kennishuys.com/product/o-zoon-al-ghazali/

 

[1] Uitgegeven door ’t Kennishuys (Den Haag, 2018) en vertaald door ustādh Abdelmalik Simon.

[2] Deze samenvatting is gebaseerd op de les van imam Ashraf Dabous uit Londen.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Biografie imam Dardir

Imam Ahmad ad-Dardir: een korte introductie*
Vertaald door: Harun ar-Rashid, Rabi’ al-Awwal 1433

Zijn leven

Zijn volledige naam is shaykh Ahmad ibn Ahmad ibn Abi Hamid al-‘Adawi al-Maliki, al-Azhari, al-Khalwati, Ahmad ad-Dardir. Hij werd geboren in het dorp van Banu ‘Adi, zogenoemd naar de Banu ‘Adi stam, afstammelingen van de Quraysh, die zich in dat specifieke dorp vestigden.

Zijn nobele afstamming gaat terug tot de tweede Kalief van de islam, Amir al-Mu’minin, ‘Umar ibn al-Khattab (moge Allah tevreden met hem zijn). Hij werd ad-Dardir genoemd omdat toen de Arabieren in het dorp van Banu ‘Adi arriveerden er een nobele, gerespecteerde en vrome man was die bekend stond als ad-Dardir. Vanwege hem werd imam Ahmad de bijnaam ad-Dardir gegeven.

Hij werd geboren in 1127 A.H. en was een hafizh en qari van de Koran. Hij hield van het zoeken naar kennis en hij was één van de meest vooraanstaande studenten van al-Azhar. Hij studeerde met de meest eminente en uitblinkende geleerden op de prestigieuze universiteit. Hij bestudeerde de hadith-wetenschap met de voorname shaykh Muhammad al-Dafrawi en niet te vergeten met de grote shaykh Ahmad al-Sabbagh.

Hij werd een meester in de wetenschap van fiqh onder toeziend oog van shaykh ‘Ali al-Sa’idi al-Ghadawi. Hij verbleef voortdurend in het gezelschap van zijn leraar totdat zijn prominentie en meesterschap (in fiqh) duidelijk werden.

Daarna besloot hij het pad van spiritualiteit te betreden en dompelde hij zichzelf onder in de wetenschappen van de ziel. Hij nam het pad met shaykh Shams al-Din al-Hifny en klom op in de Khalwati Sufi orde. Hij verkreeg uiteindelijk ijazah van shaykh Shams-al-Din in dhikr en de Khalwati Sufi orde, totdat hij één van de meest gedistingeerde spirituele leiders van de orde werd.

Enkele van zijn bekende studenten zijn:

– Shaykh Shams al-Din Abu ‘Abdullah Muhammad ibn Ahmad ‘Arafat al-Dasuqi
– Abu al-Khayrat Mustafa al-‘Uqbawy, die bekend staat om het afronden van het uitstekende commentaar op “Aqrab al-Masalik”.
– Abu ‘Abbas Ahmad al-Sawi
– Abu Falah Salih ibn Muhammad ibn Salih al-Siba’i
– Abu Rabi’ Sulayman ibn Muhammad al-Fayumi

Enkele van imam Ahmad ad-Dardir’s werken:

1. Sharh Mukhtasar al-Khalil
2. Aqrab al-Masalik, in de Maliki madhhab
3. Sharh al-Saghir Mukhtasar al-Khalil
4. Nazhm al-Kharidah al-Saniyyah ‘ala Aqidat al-Sunniyyah
5. Tuhfat al-Ikhwan fi adab ‘Ahl al ‘Irfan fi’ Tasawwuf
6. Sharh ‘ala Wird al-Adhkar (geschreven door Karim al-Din al-Khalwati)

Imam Ahmad’s Eigenschappen

Imam Ahmad bracht zijn tijd door met bestudering van de intellectuele en traditionele wetenschappen. Hij kreeg de bijnaam “Shaykh van de Moslims” en de “Zegening van Allah’s Schepping”. Hij was een Sufi met een zuiver hart en een man van ascetisme, een Sunni en een verdediger van de waarheid. Hij stond bekend als een bewaker van moslims tegen zonden en immoraliteit en werd niet geïntimideerd door mannen van wereldse rang en eer. Hij was een meester in de spirituele disciplines en man van vriendelijk en innemend gedrag.

Toen zijn leraar, shaykh ‘Ali, overleed, werd imam ad-Dardir benoemd als de leider van de Maliki geleerden. Hij was de shaykh van Egypte in wereldse en spirituele zaken. Hij droeg op tot het goede en berispte het kwade en was als een herder onder zijn mensen. Hij was altijd begaan met de promotie van het goede aan de mensen om hem heen en streefde er altijd naar het goede te doen en om de mensheid te leiden.

Veel wonderen manifesteerden zich door middel van zijn gezegende handen en vanwege die reden werd hij “de Vader der Zegeningen” genoemd. Van veel van deze wonderen werd getuigd in talloze historische bronnen.
Het was bekend dat hij tot de mensen van goddelijke aanvaarding behoorde. Vanwege zijn gewetensvolle benadering inzake halal voedsel, werd er gezegd dat wanneer hij zijn handen ophief en smeekte, Allah hem antwoordde. Hij at nooit voedsel waarover twijfel was inzake de vraag of dit toegestaan was. Hij verzekerde zich altijd van de bron van zijn voedsel en alles dat hij consumeerde, om er zeker van te zijn dat hij alleen datgene at wat Allah wettelijke toegestaan achtte.

Er wordt ook vermeld dat toen de Ottomaanse gouverneur de mensen had gedwongen tot (slaven)arbeid en de poorten van zijn kasteel sloot, imam Ahmad het kasteel naderde met de mensen en (staande) bad voor de veiligheid van de mensen. Toen hij zijn handen ophief naar de hemel, vielen de sloten onmiddellijk van de poorten af en gingen de mensen het kasteel binnen. Zij gingen door totdat zij de schatkist van de gouverneur bereikten. En iedere keer dat de mensen een slot tegenkwamen, hief de imam slechts zijn handen op en vielen de sloten op de grond.

Het overlijden van de imam

Hij keerde terug tot zijn Heer op de 6e van Rabi’ al-Awwal in het jaar 1201 (A.H.), hetgeen overeenkwam met 27 december 1786. Heel al-Azhar bad zijn begrafenisgebed en hij werd begraven naast de tombe van shaykh Yahya ibn Uqb. Zijn rustplaats is nu bekend als Masjid ‘Amir. Moge Allah zijn oneindige genade uitstorten over hem en hem eren met een hoge rang in het Paradijs.

* Vertaald vanuit het Engels en gebaseerd op de door shaykh Faraz Rabbani (www.seekersguidance.com) biografie van imam ad-Dardir in het kader van zijn lessen over de tekst Kharidah al-Bahiyyah.

Leave a comment

Filed under Scholars, Uncategorized

Nederlandstalige biografie van Ibn Hazm

Lees hier een Nederlandstalige biografie van Ibn Hazm:

Ibn Hazm – Nederlands

Leave a comment

Filed under Famous persons, Scholars

50 punten van ‘aqidah van imam al-Bajuri

Mijn laatste artikel over 50 punten van ‘aqidah gebaseerd op de Risalah fi ‘Ilm al-Tawhid van imam al-Bajuri rahimahullah:

https://alhusayn.nl/50-%ca%bfaqidahpunten-risalah-imam-al-bajuri/

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Risalah fi ‘Ilm al-Tawhid li al-Bajuri

This small text is available online: http://www.aslein.net/showthread.php?t=930

Audio: http://matne.com/index.php/component/muscol/H/6-/77-/364-.html

There are two English translations:

1. http://booklaunch.io/ghazaliinstitute/bajuri

2. http://alihya.org.uk/blog/-imam-bajuris-risala-on-tawhid-pdf/

Also a Dutch translation: https://alhusayn.nl/product/badjuriyy/

 

 

Leave a comment

Filed under Uncategorized

My latest translation

I translated al-Risalah al-Jami’ah by sh. Ahmad b. Zayn al-Habashi to Dutch and it is available from this publisher:

https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=8352

De Alomvattende Boodschap - Handboek inzake de islamitische geloofsleer, jurisprudentie en zielszuivering-bericht

 

 

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Arabic manuscripts of the Risalah al-Jami’ah by sh. Ahmad b. Zayn al-Habashi

Pleas find here three links to the original Arabic manuscripts of the well known text al-Risalah al-Jami’ah of shaykhAhmad b. Zayn al-Habashi rahimahullah as preserved in a Saudi library (ksa.edu.sa).

1.) Maktabah Jami’ah Malik Sa’ud / King Saud University in Riyadh

http://www.alukah.net/library/0/104176/

2.) Maktabah Jami’ah Malik Sa’ud / King Saud University in Riyadh

Click to access gap.php

3.) Maktabah Jami’ah Malik Sa’ud / King Saud University in Riyadh

Click to access gap.php

I had wanted to add some pages of these in a forthcoming Dutch translation but apparently the resolution is too low sadly enough.

 

 

Leave a comment

Filed under Books / library, Fiqh, Ihsan, Imam al-Haddad, Scholars, Texts, Uncategorized

Jawharah al-Tawhid commentaries and recitation

Many commentaries (Arabic) on this blessed text:

https://archive.org/details/chorouhjawahara

A beautiful audio / recitation of the text:

Leave a comment

Filed under 'Aqida, Uncategorized

Imam al-Mardawi

Er is weinig info te vinden over deze imam in het Engels, laat staan in het Nederlands.

Hieronder volgt een zeer korte biografie.

‘Ala al-Din al-Mardawi al-Dimashqi al-Salihi (gest. 885 AH / 1480 na Chr.) was een qadi en één van de belangrijkste specialisten en muhaqqiq van de madhhab onder de latere Hanbali generaties. Hij is de auteur van al-Insaf, een rijk commentaar op al-Muqni’ van imam Ibn Qudama, waarin hij de meningsverschillen opsomt en daarna de correcte positie van de madhhab vermeldt.

Andere werken van de imam zijn o.a.:

Tashih al-Furu’

Mukhtasar al-Furu’

Sharh al-Adab

Tahrir al-Manqul in usul al-fiqh

al-Tahbir fi sharh al-Tahrir

– Fatawa

 

Bronnen:

http://shamela.ws/index.php/author/580

http://www.feqhweb.com/vb/t6544.html

Leave a comment

Filed under Fiqh, Scholars, Uncategorized

al-Haythami and al-Haytami

People often confuse these 2 great Shafi’i ‘ulama from Egypt. Who were they? Some short biographical info.

1.) ‘Ali b. Abu Bakr b. Sulayman al-Haythami (d. 807 AH / 1404 CE)

In Arabic: الهيثمي

He was a muhaddith and student of the great imam Zayn ud-Din al-‘Iraqi.

He was THE expert on zawa’id literature in hadith and compiled many works in this field. His most famous work is a great encyclopedia of hadith: Majma’ az-Zawa’id wa manba’ al-Fawa’id.

2.) Ibn Hajar al-Haytami al-Makki [not to be confused in his turn with Ibn Hajar al-‘Asqalani] (d. 973/974 AH)

In Arabic: الهيتمي

He was a muhaddith but also a great faqih, a student of imam Zakariya al-Ansari and Shihab ad-Din al-Ramli. He was ONE the 3 main authorities in the maddhab.

Famous for his Fatawa al-Haytamiyyah, sharh on the 40 hadith of an-Nawawi and the sharh of the Minhaj by an-Nawawi

As we can see they lived in different centuries. People often mistake them and in transcribing their names (t and th) they makes mistakes as well, just like Ibn al-Jawzi and Ibn Qayyim al-Jawziyyah. They had their own specialities in hadith and fiqh.

May Allah have mercy on them.

Leave a comment

Filed under Did you know that...., Famous persons, Fatawa, Fiqh, Hadith, Scholars, Uncategorized

Shaykh al-Albani: give credit where credit is due

I’m not writing this as a fan/follower of him. Nor do I agree with him on every issue. I just write this to inform people about the man and what other people said about him to restore some justice and fairness.

Credit needs to be given where credit is due, no matter who it is. We need to be balanced and not  biased. Especially if you do reserch and read. I don’t like madhhab partisanism because the truth can’t be contained within one madhhab. You may dislike or disagree with someone but you should also be able to acknowledge facts and take an objective stance. With regards to shaykh al-Albani rahimahullah I’d like to state that I feel certain brethren amongst us are not fair in their judgment and they don’t give him any credit just because he doesn’t follow their madhhab or because he is not a traditional scholar in the sense he was mainly an autodidact and apparently has no ijazat, at least that is what they claim. He did have teachers and he did have ijazat, although few. Most of the ‘attacks’ on him are ad hominem (on his person) and not on his methodology in hadith, which was in conformity with previous hadith scholars. As for his fiqh: he did ijtihad and some of his works prove he was a faqih indeed I think. If we speak about his knowledge on hadith I dare to state he was a muhaddith. He was not the only one who was an autodidact in the field of hadith: shaykh Shu’ayb al-Arna’ut rahimahullah was also an autodidact and he was respected throughout so why the focus on al-Albani?  Everybody makes mistakes and no book/work is perfect except Allah’s book. Shaykh Muhammad b. Hasan al-Didu said he corrected them afterwards as we can read in the article below.

Here I just want to refer to some well known contemporary authors/scholars who gave credit to shaykh al-Albani:

Shaykh Mustafa M. ‘Azami:

In his great work “Studies in Early Hadith Literature” he refers to him as: “Shaikh Nasir al-Din al-Albani, who placed his extensive knowledge of rare manuscripts at my disposal.” (See: Acknowledgments)

This makes clear he (shaykh M.M. ) respects the shaykh for his extensive knowledge of manuscripts since he worked for a long time in the Zahiriyyah library of Damascus and knew all manuscripts there. This is well known.

shaykh Yusuf al-Qardawi said:

“Sheikh Al-Albani is one of the great erudite scholars of the 20th century. He verified a number of books on Hadith and compiled many. Some are listed: Silslat Al-Ahadith Ad-Da`ifah, Silslat Al-Ahadith As-Sahihah, Sahih Al-Jami` As-Saghir wa Ziyadatuhu, Da`if Al-Jami` As-Saghir wa Ziyadatuhu, Sahih Abi Dawud, At-Tirmidhi, An-Nasa’i, Ibn Majah, Sahih At-Targhib wat-Tarhib (though not fully published, it might be on manuscript), Irwa’ Al-Ghalil fi Takhrij Ahadith Manar As-Sabil, Mukhtasar Sahih Muslim, Mishkat Al-Masabih, As-Sunnah li Ibn Abi `Asim, and other books.” One could read this in an article on the (now not existing anymore) islamonline.net website

shaykh Mohammed Daniel:

He once said in one of his lessons that if people can appreciate al-Zamakhshari rahimahullah then why not al-Albani?

Deobandi ‘ulama:

As a home of hadith scholars shaykh al-Albani’s work is appreciated and respected by  many of them according to shaykh Mohammed Daniel, who is a visitor of the madrassa and acquainted with many of the ‘ulama who teach there and have studied there.

shaykh Hassan al-Kittani:

Anyone who took knowledge from shaykh Hassan knows he frequently refers to shaykh al-Albani in his lessons. This is sufficient proof for the respect he has for him.

shaykh Muhammad b. Hassan al-Didu said:

“Indeed, Sheikh Albānī (ra) was from those who revived the art of examining and criticizing hadīth during these times. Indeed, due to him, many people became interested in the study of the Sunna (way of the Prophet (sa) and the science of examining reports, investigating reporters of hadīth and the extraction of sound narrations. In fact, we can safely say that he was the most famous person in this age regarding this important science and it is well known the he exercised a great amount of effort towards this field.”

This is sufficient actually. Read the whole article here (it is very balanced and respectful):

http://www.virtualmosque.com/islam-studies/a-glowing-example-of-critique-and-respect-by-sh-muhammad-hassan-al-shanqiti-may-allah-preserve-him/

shaykh Muhammad al-Ghazali:

In his book “The Sunna of the Prophet” he said: “Nasir al-Albani, one of the most knowledgeable scholars of hadith in our time.”  (pag. 100)

Prof. Jonathan Brown:

He is actually the cause for me writing this post. In two of his books:

1.) The Canonization of al-Bukhari and Muslim

If one reads pages 321 – 334 one can get a sense of appreciation by him for what shaykh al-Albani did and what he stood for.

2.) Hadith

He wrote: “I must admit my inestimable debt to (..) Muhammad Nasir al-Albani.” (Acknowledgments)

Mohammad Hashim Kamali:

In his “A Textbook of Hadith Studies” he counts him among “prominent contemporary ‘ulama (pag. 153) and he calls him “the renowned scholar of hadith” (pag. 206) and among the “modern experts on hadith” (pag. 216)

PhD dissertation of Moyeed-ul-Zafar about al-Albani:

Here you can see the amount of work the shaykh did on mansucripts in Chapter II specifically and you will be amazed.

 

Shaykh al-Albani I’m told verified more than 40.000 ahadith in his lifetime, this is something not many people did in his time and after him. The ummah owes him respect.

May Allah reward shaykh al-Albani for the work he did and may He forgive him and us for our mistakes.

2 Comments

Filed under Contemporary students of knowledge and scholars, Hadith, Scholars, Uncategorized

Shaykh Muhammad al-Amin al-Ithiopi

One of the hidden gems of this ummah is the very learned Ethiopian shaykh Muhammad al-Amin b. ‘Abdullah b. Yusuf b. Hassan al-Urumi al-‘Alawi (b. 1348 AH) hafizahullah. I recently obtained one of his wonderful books with the title: “al-Thamarat al-Janniyyah min Qitaf Matn al-Bayquniyyah” (The available Fruits from the Harvest of the Bayquniyyah Text). This is a short commentary (sharh) on the primer in mustalah al-hadith “al-Bayquniyyah” (158 pages) published by Dar al-Minhaj & Dar Tawq al-Najah). The shaykh resides in Mekka and is a teacher in Dar al-Hadith al-Khayriyyah during the day and at night in the Haram al-Sharif. He wrote 59 books in many sciences with a tafsir of 33 vols. which contain 7-9 separate sciences, which is his masterpiece. His sharh of the Bayquniyyah is special in the way that after the explanation of each verse he breaks it down in ‘irab. He also has Q&A on each subject and he adds benefits here and there. The book is easy to read and fit for beginners. And after his biography he grants every owner of his book a special gift: an ijazah ‘ammah in everything he relates in all the sciences and in all of his works. May Allah reward the shaykh and grant us the possibility to meet him.

More biographical info about him: http://shamela.ws/index.php/author/2742

The previous version of his nice work on mustalah al-hadith can be downloaded here:

Click to access rdsa58.pdf

His tafsir can be downloaded here:

https://archive.org/details/Tafsir_Hadaigh_Rouh

Leave a comment

Filed under Contemporary students of knowledge and scholars, Scholars, Uncategorized

Search for a hadith online

There are several websites to do this, this is one of the best in my humble opinion:

http://hadith.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=261

It also has the explanations / shurooh which is something many other sites don’t have.

Leave a comment

Filed under Hadith, Uncategorized

Shaykh Muhammad b. Adam al-Ithiyubi

One of the great, but lesser known, Salafi ‘ulama of these times is shaykh Muhammad b. Adam al-Ithiyubi, originally from Ethiopia hafizahullah. A great scholar in hadith, language and usul al-fiqh. He wrote many important books especially in the sciences of hadith.

His bio in English here: https://qaryah.files.wordpress.com/2008/09/bio_ithyoobee_en1.pdf

In Arabic from Maktaba al-Shamila:  http://shamela.ws/index.php/author/445

His commentary on the muqaddima of Sahih Muslim has been translated to English:

https://www.amazon.com/Benefits-Introduction-Muslim-Muhammad-Al-Ithyubi/dp/1467583561

His advice on seeking knowledge: https://www.youtube.com/watch?v=RJICv9LmwC4

Leave a comment

Filed under Scholars, Uncategorized

Biografie shaykh Muh. b. Sulayman al-Kurdi

Lees hier: sleman-kurdi

Leave a comment

Filed under Famous persons, Scholars, Uncategorized